SİNOP ÜNİVERSİTESİ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ''
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

Yükseköğretim Öğrenci Affı Hakkında

23.05.2018

Kamuoyunda “YÜKSEKÖĞRETİM AF KANUNU” olarak bilinen ve 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 78 nci madde eklenmiştir.

Bu kanuni düzenleme gereğince :

            Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar; Üniversitemizden :

  1. Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil,
  2. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,
  3. Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile
  4. ÖSYM tarafından Üniversitemiz bünyesindeki bir yükseköğretim bir programına kayıt hakkı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (18 Eylül 2018 tarihine kadar) ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacaktır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili Üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaktır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak Üniversitemize kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, Üniversitemize giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumu senatosunun da uygun görmesi halinde ve varsa yükseköğretim kurumları arasında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumunun eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp Üniversitemizde öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

  1. Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,
  2. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

Üniversitemize müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla Üniversitemize 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.”

 

 

            Başvurular :

7143 sayılı Kanunun Geçici 78 nci Maddesi hükümlerinden yaralanmak için aşağıdaki matbu dilekçenin eksiksiz olarak doldurularak imzalanması ve  

  1. Lise diplomasının fotokopisi, (diploma aslının ibraz edilmesi şartıyla)
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır),
  3. Askerlik Terhis Belgesi, (sadece askerliğini yapmış olanlar)
  4. Askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi, (sadece 29 yaşından büyük ve askerliğini yapmamış olanlar)

      ile birlikte bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin edilen kişi tarafından ilgili yükseköğretim programımıza yapılacaktır. Süresi dışında ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 
dilekce0_23_05_2018_10_22.pdf
 
7143_sayili_kanun_gecici_151_23_05_2018_10_22. madde.pdfAkademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
KALİTE
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016